ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

SKIN MEDICAL SECRETS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 125683501000 –

ΑΦΜ. 997902530 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

 

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής με την επωνυμία SKIN MEDICAL SECRETS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΦΜ. 997902530 και

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125683501000 επί της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 49- 11144 ΑΘΗΝΑ συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ( Β5 και Β6 ) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

 

Σημειώσεις Ισολογισμού:

  1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
  2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των

65.000,00€.

 

  1. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των

102.037,37€.

 

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014
 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Παρ. 3 (στ) άρθρου 29 )

Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης

δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ) άρθρου 29 ) Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) Πολύ μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. ( Παρ. 25 άρθρου 29 ) Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16 άρθρου

29 )

Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς

διαφόρους τρίτους.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34 άρθρου 29 ) Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. ( Παρ. 23α άρθρου

29 )

6
 

Σημειώσεις

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή

λογιστικών αρχών και μεθόδων.

 

 

Η πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Το Μέλος Ο Λογιστής
Αγνή Αλμπανοπούλου Καλλιόπη Μουζάκη Παναγιώτης Γιαννουλάκος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 02/08/2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων

SKIN MEDICAL SECRETS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.:

125683501000 – Α.Φ.Μ. : 997902530, περιόδου ( περίοδος χρήσης από

: 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ).

 

 

Σήμερα, την 02/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13 : 12’, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 49- περιοχή ΑΘΗΝΑ 11144, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

 

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

 

  • Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων.
  • Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
  • Απαλλαγή των μελών μετοχών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση
  • Οριστική έγκριση των καταβληθεισών διαχειριστικών αμοιβών διοίκησης για την εταιρική χρήση 2022 στα Μέλη του Δ.Σ.

 

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΑΓΝΗ ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ο οποίος προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 02/08/2023, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

 

Πίνακας μετοχών

Ονοματεπώνυμο μετόχων Διεύθυνση αριθμός μετόχων Αριθμός Ψήφων %

Συμμετοχής

Νόμιμος εκπρόσωπος
ΑΓΝΗ ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΔΟΣ 27, ΒΟΥΛΑ 5909 5909 0,00
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 16, ΓΛΥΦΑΔΑ 6 6 0,00
Σύνολο 5915 5915 0,00

 

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων.

 

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσης 2022.

 

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 330.668,55€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 72.528,11€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 69.810,09€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 2.718,02€.

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

 

 

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων SKIN MEDICAL SECRETS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.: 125683501000 – Α.Φ.Μ.

: 997902530, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ), ποσά σε €

 

 

 

Περιουσιακά στοιχεία

2022                               2021

 

Πάγια                                                                                           184.998,62                                      184.998,62

Μείον: Αποσβεσμένα                                        147.948,71                                  130.632,94

 

Μείον: Απομειωμένα 0,00            147.948,71 0,00                130.632,94
37.049,91 54.365,68
Αποθέματα 460,54 4.503,02
Απαιτήσεις 11.727,11 67.492,06
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 721,84 559,47
Λοιπά             262.158,88                 106.684,65
Σύνολο ενεργητικού             312.118,28                233.604,88
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά 102.037,37 32.227,28
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 78.686,55 98.919,88
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις             131.394,36                 102.457,72

 

Σύνολο καθαρής θέσης και

312.118,28                                      233.604,88

 

υποχρεώσεων                                                                                                                                                    

 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

SKIN MEDICAL SECRETS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.: 125683501000 – Α.Φ.Μ.

: 997902530, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ), ποσά σε €

 

 

2022 2021
Κύκλος εργασιών 330.668,55 255.862,72
Λοιπά συνήθη έσοδα 13.650,00 80.935,10
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 0,00 0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 0,00 0,00
Παροχές σε εργαζόμενους -114.453,58 -76.750,83
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων -17.315,77 -19.615,67
Λοιπά έξοδα και ζημιές -138.763,50 -242.379,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη 6.667,29 0,01
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -7.924,88 -7.948,10
Αποτέλεσμα προ φόρων 72.528,11 -9.896,45
Φόροι                        -2.718,02                            0,00

 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους                                                           69.810,09                    -9.896,45

 

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ.. H Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 02/08/2023 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό. Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2022.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Δ.Σ.. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνετε διανομή των κερδών της.

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών μετοχών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.

 

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση των μελών μετοχών :

ü  ΑΓΝΗ ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

και απαλλάσσει ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2022.

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Οριστική έγκριση των αμοιβών ή αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 01/01/2022 -31/12/2022.

Με πρόταση της Προέδρου και έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία εγκρίνει και οριστικά τις αμοιβές ή αποζημιώσεις των Μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 01/01/2022 -31/12/2022 ως κατωτέρω:

 

Αγνή Αλμπανοπούλου: 46.000,00€

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

ΑΓΝΗ ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Γραμματέας

 

 

Ακριβές Αντίγραφο ΑΘΗΝΑ 11144, 02/08/2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Paste your AdWords Remarketing code here