Πολιτική Απορρήτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ αριθ. 2016/679
Η υπογεγραμμένη Skin Medical secrets προσωπικά μέσω της Αγνής Αλμπανοπούλου, με έδρα το Κολωνάκι, – Υψηλάντου 49-51, Κολωνάκι,
και ΑΦΜ 997902530 (εφεξής “Εταιρεία”), ως “υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων” (εφεξής “ελεγκτής δεδομένων”) των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής σωρευτικά, Δεδομένα “), της οποίας είστε ο” ενδιαφερόμενος “, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (εφεξής” Κανονισμός “) και του οποίου η Εταιρεία έχει αποκτήσει την ανάθεση της διαμεσολάβησης ή / και άλλης δραστηριότητας που ζητήσατε , παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες έτσι ώστε να μπορείτε να δώσετε μια συγκεκριμένη, σαφή, ενημερωμένη, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων που μπορεί επίσης να γίνει ηλεκτρονικά ή / και τηλεματικά εργαλεία.
1. Πηγή των δεδομένων
Τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης μεταξύ των Μερών, καθώς και τα δεδομένα που απαιτήθηκαν διαφορετικά στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, συλλέγονται από την Εταιρεία απευθείας από το Ενδιαφερόμενο μέρος και / ή μέσω τρίτων, καθώς και από διαβουλεύσεις από ορισμένες δημόσιες και ιδιωτικές εξωτερικές βάσεις δεδομένων.
1. Διαθεσιμότητα των πληροφοριών
Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα διαβούλευσης αυτών των πληροφοριών: α) κάθε φορά που συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών / Χρηστών. β) κάθε φορά που γίνεται ρητή αίτηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, γ) μέσω της διαδικτυακής διαβούλευσης, με πρόσβαση στην αρχική σελίδα του ιστότοπου https://www.skinmedicalsecrets.com/
1. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων
Η Εταιρεία για δικούς της θεσμικούς σκοπούς, που συνδέονται ή συνεργάζονται προς τη δραστηριότητα, επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

• σκοπούς που συνδέονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νομοθετικές, κανονιστικές και κοινοτικές διατάξεις, καθώς και από διατάξεις που εκδίδονται από νόμιμες Αρχές ή από όργανα εποπτείας ή / και ελέγχου.

• συμβατικούς σκοπούς, που συνδέονται και συμβάλλουν στη δημιουργία και τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, όπως για παράδειγμα η απόκτηση προκαταρκτικών πληροφοριών για την πιθανή σύναψη μιας σύμβασης.

• ανίχνευση του βαθμού ικανοποίησης από την ποιότητα των υπηρεσιών που εκτελείται απευθείας από την Εταιρεία ή μέσω εργασιών εξειδικευμένων εταιρειών μέσω προσωπικών ή τηλεφωνικών συνεντεύξεων, διαδραστικών ερωτηματολογίων, ερευνών αγοράς.

• προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μέσω της αποστολής διαφημιστικού υλικού, τηλεφωνικών επαφών και οποιασδήποτε άλλης μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας (αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα κειμένου, mms, δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα).

• την επικοινωνία ή / και τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτους για την προώθηση και / ή την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και / ή αυτοματοποιημένες μεθόδους. Αναφορικά με τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία γ), δ) και ε), σας ενημερώνουμε ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση.
1. Φύση της παροχής δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ότι η παροχή δεδομένων μπορεί να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική, καθώς και να έχει συνέπειες σε περίπτωση άρνησης.
Από την άποψη αυτή, διευκρινίζουμε ότι:
α) η παραχώρηση της συναίνεσής σας για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία α) και β) του σημείου 3 είναι υποχρεωτική, εφόσον προβλέπεται από το νόμο ή για την παρακολούθηση υποχρεώσεων συμβατικής φύσης (όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού). Η άρνηση της συγκατάθεσής σας για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 3 του στοιχείου β) δεν θα επιτρέψει στην Εταιρεία να εκτελέσει το έργο που της έχει ανατεθεί ή / και τη δραστηριότητα που ζητήσατε ή να φτάσετε στη σύναψη της σύμβασης, της οποίας είστε μέρος
β) η άρνηση επεξεργασίας των Δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία γ), δ) και ε) του σημείου 3 είναι, αντιθέτως, προαιρετική, δεν συνεπάγεται ζημιογόνες συνέπειες και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή , περιορίζεται στους σκοπούς που σχετίζονται με την αποστολή διαφημιστικού υλικού, τον εντοπισμό του βαθμού ικανοποίησης από την ποιότητα των υπηρεσιών, την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας, μέσω τηλεφωνικών επαφών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας (αποστολή e-mail, sms , mms, whatsapp, δημοσίευση σε ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα κλπ.), που εκτελούνται απευθείας από την Εταιρεία ή μέσω εργασιών εξειδικευμένων εταιρειών μέσω προσωπικών ή τηλεφωνικών συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων αλληλεπίδρασης.
1. Ειδικά δεδομένα
Αρθρο. 9 των Κανονισμών ορίζει συγκεκριμένα δεδομένα κατάλληλα για να αποκαλύψουν φυλετική και εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου. Είναι πιθανό η εταιρεία να διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τις συγκεκριμένες ενέργειες που ζητούνται από το ενδιαφερόμενο μέρος. Σε αυτή την περίπτωση, το ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να εκφράσει ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων του και η Εταιρεία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των απαιτούμενων υπηρεσιών και εργασιών.
1. Διατήρηση δεδομένων
Τα Δεδομένα θα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα Δεδομένα αντιμετωπίζονται πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας της επεξεργασίας (άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ) των Κανονισμών), σύμφωνα με την οποία όλα τα Προσωπικά Δεδομένα και οι διάφοροι τρόποι επεξεργασίας τους πρέπει να είναι σχετικοί και να μην υπερβαίνουν τους επιδιωκόμενους στόχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, και να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή η χρήση των προσωπικών δεδομένων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία, καθώς και τη νόμιμη και σωστή επεξεργασία.
1. Χρόνοι κατακράτησης δεδομένων
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου. 13, παράγραφος 2, στοιχ. α) του Κανονισμού, παρέχονται ενδείξεις σχετικά με τους χρόνους κράτησης των Δεδομένων ανάλογα με τους διαφορετικούς σκοπούς της επεξεργασίας:
• με αναφορά στα σημεία α) και β) του σημείου 3, τα Δεδομένα τηρούνται για την περίοδο που απαιτείται για τη διαχείριση της σύμβασης και τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.
• με αναφορά στα σημεία γ), δ) και ε) του σημείου 3, οι χρόνοι αποθήκευσης καθορίζονται σε 10 έτη.
1. Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων
Σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 3, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία από έναν “Διαχειριστή”, δηλ. Το φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία, ακόμη και εκτός της Εταιρείας, που μπορεί να αναλάβει συγκεκριμένα και καθορισμένα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου της επεξεργασίας των δεδομένων και από έναν ή περισσότερους “διανομείς”, οι οποίοι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα ή τη χρήση των δεδομένων βάσει των οδηγιών που έλαβαν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τον διαχειριστή (θέματα που, εάν δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα δεν θεωρούνται ακόμη καθορισμένα και δεν πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζονται εάν η επεξεργασία είναι περιστασιακή και τα δεδομένα θα παρέχονται σε περίπτωση ορισμού τους).
Επίσης, σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, τα Δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία ιδιοχείρως, μηχανογραφημένα ή / και με αυτοματοποιημένα μέσα, σύμφωνα με τη λογική που συνδέεται στενά με τους σκοπούς της επεξεργασίας και, σε κάθε περίπτωση, με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα ακόμη και σε περίπτωση επεξεργασίας μέσω εργαλείων επικοινωνίας εξ αποστάσεως.
1. Μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό
Τα Δεδομένα θα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες (που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία α) και β) του σημείου 3. Στην περίπτωση αυτή, η πρόθεση της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να γνωστοποιείται εκ των προτέρων και να επιτρέπεται από εσάς μόνο εάν διασφαλίζεται ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων ισάξιο του ευρωπαϊκού το οποίο είναι εγγυημένο.
1. Επικοινωνία δεδομένων
Τα Δεδομένα, λόγω της σχέσης που έχει δημιουργηθεί και προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιτραπεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας, μπορούν να κοινοποιηθούν: i) σε εξωτερικούς συνεργάτες, ii) άλλους εμπορικούς αντιπροσώπους σε διαμεσολάβηση (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών) που προσδιορίζονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για να συνεργαστούν για την εκτέλεση της αποστολής που έχει ανατεθεί και / ή της δραστηριότητας που ζητήθηκε από το υποκείμενο δεδομένων · iii) τράπεζες και άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό τομέα · iv) οι αντισυμβαλλόμενοι και οι ενδεχόμενοι τεχνικοί και σύμβουλοι τους · v) συμβολαιογράφοι για την προετοιμασία συμβολαιογραφικών πράξεων ή / και συναφών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάθεση ή / και τη δραστηριότητα που ανατίθεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων · vi) εταιρείες ή / και επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες για την ολοκλήρωση τεχνικών / οικοδομικών / κτιριακών / πολεοδομικών πρακτικών · vii) ασφάλιση για τη σύναψη πολιτικών σχετικά με την εκχώρηση που έχει ανατεθεί στον Κάτοχο, viii) ιστοσελίδες για τη διαφήμιση ακινήτων · ix) Συμβούλια διαιτητών και, γενικά, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά πρόσωπα στα οποία η επικοινωνία είναι αναγκαία για την ορθή εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στο σημείο 3). x) τους εποπτικούς / ελεγκτικούς φορείς και άλλες αρχές, για σκοπούς που συνδέονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο (νομοθεσία κατά του ναυτικού δικαίου, νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) ή / και από κανονισμούς, καθώς και από οδηγίες που εκδίδονται από τις ίδιες Αρχές. Όλα τα θέματα, που ανήκουν στις κατηγορίες στις οποίες μπορούν να κοινοποιηθούν τα Δεδομένα, θα χρησιμοποιούν τα Δεδομένα ως “ιδιοκτήτες” σύμφωνα με το νόμο ή τη συγκεκριμένη συγκατάθεση, με πλήρη αυτονομία, ανεξάρτητα από την αρχική επεξεργασία που διεξάγεται στην Εταιρεία ή από τους “εξωτερικούς διαχειριστές”. Για να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τα θέματα, στους οποίους θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας, αρκεί να ζητήσετε την ενημερωμένη λίστα εγγράφως από υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στην έδρα της Εταιρείας. Τέλος, τα δεδομένα σας θα είναι γνωστά από όλους τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της Εταιρείας, τους διορισμένους διαχειριστές και / ή τους υπεύθυνους επεξεργασίας, σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων και των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε καθένα από αυτά. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία δεν θα διαδοθούν.
1. Δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών
Εντός των ορίων και σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 15 – 23 των Κανονισμών, η Εταιρεία εγγυάται και αναγνωρίζει την άσκηση των ακόλουθων δικαιωμάτων:
• το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα στο έντυπό τους ή / και σε ηλεκτρονικά αρχεία.
• το δικαίωμα να ζητήσουν διόρθωση, ενημέρωση και ακύρωση, ελλιπή ή εσφαλμένη, και να αντιταχθούν στην επεξεργασία τους για νόμιμους και συγκεκριμένους λόγους .
• το δικαίωμα να επιτύχει τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ενσωμάτωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, παρέχοντας επιπλέον δήλωση .
• το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο. 17, παράγραφος 1 του Κανονισμού.
• το δικαίωμα να επιτύχει τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν μία από τις υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφος 1 του Κανονισμού.
• το δικαίωμα σε φορητότητα δεδομένων εντός των ορίων και με τους τρόπους που προβλέπονται από το άρθρο. 20 του Κανονισμού.
Επίσης, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, χωρίς επιφύλαξη με οποιονδήποτε τρόπο ως προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης που δόθηκε πριν από την ανάκληση, καθώς και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ (δικαίωμα ανακοπής). Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά με μία από τις προαναφερθείσες αιτήσεις ή τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την άσκηση ενός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή της αίτησης; επεκτεινόμενη ενδεχομένως για δύο μήνες. έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία σε εποπτική αρχή και να ασκήσετε ένδικα μέσα. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία η επεξεργασία των Δεδομένων παραβιάζει τις γενικές αρχές που ορίζονται από τους Κανονισμούς, η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων πρέπει να είναι σχετική και αιτιολογημένη και δεν μπορεί να συνεπάγεται την ανάκληση της συναίνεσης ή της αίτησης ακύρωσης των Δεδομένων με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης που αναφέρεται στο σημείο 3) στοιχεία α) και β), εφόσον τα δεδομένα είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό.
Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν, επίσης μέσω καθορισμένου προσώπου, με την υποβολή αίτησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τον διαχειριστή στις ακόλουθες διευθύνσεις:
1. Ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων
Ο Υπεύθυνος για τη διαχείριση των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο. 24 των κανονισμών είναι: Skin Medical Secrets

΄Έχετε απορίες; Ρωτήστε την Ιατρική μας ομάδα. 
BEAUTY IS NOT A SECRET

Δρ Αγνή Αλμπανοπούλου MD MsD, είναι Δερματολόγος Αφροδισιολόγος.
Η κλινική μας προσφέρει υπηρεσίες Αισθητικής Δερματολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Υψηλάντου 49-51, Κολωνάκι, 11521

Email: skinmedicals@gmail.com

Τηλέφωνο: +30 2107210636

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 – 21:00

© Copyright 2022 The Vibes
Paste your AdWords Remarketing code here