ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

SKIN MEDICAL SECRETS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΦΜ. 997902530 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020 – Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 125683501000 

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής με την επωνυμία SKIN MEDICAL SECRETS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΦΜ. 997902530 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125683501000 επί της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 49- 11144 ΑΘΗΝΑ συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ( Β5 και Β6 ) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020. 

Σημειώσεις Ισολογισμού: 

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. 

2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 171.000,00€. 

3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των -876,27€. 

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού. Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014 

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; ( Παρ. 3 (στ) άρθρου 29 ) 

Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ) άρθρου 29 ) 

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 

Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) 

Πολύ μικρή οντότητα 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 ) 

Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

 

 

Η πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.           Το Μέλος                            Ο Λογιστής 

                         Αγνή Αλμπανοπούλου           Καλλιόπη Μουζάκη       Παναγιώτης Γιαννουλάκος 

Paste your AdWords Remarketing code here